do selecta
przerwa
interface
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
kwadrat
przerwa
przerwa
 
używane
przerwa

sklep
flexbaker

LILLNORD- SZTUKA CHŁODZENIA

lilnord

baner_lewy_m.jpg

reklama_hobart_2016_m.jpg

 

 
   

Guz Technika Piekarnicza Sp. z o.o.
41-103 Siemianowice ¦l±skie
(Michałkowice) ul. Budryka 4
tel. 0 (prefix) 32 229 49 27
fax 0 (prefix) 32 229 55 03

Maszyny nowe | Urz±dzenia Lillnord | SupraLine

SUPRALINE (komora zamrażalnicza do przechowywania ciasta 0°C / -20°C)

Twoje korzy¶ci:
- jednorodna jako¶ć pieczywa;
- redukcja kosztów wynagrodzeń i produkcji;
- zapewnienie zapasów na okres przynajmniej tygodnia;
- elastyczno¶ć przez cały tydzień;
- racjonalna produkcja ciasta;
- możliwo¶ć przeniesienia produkcji z nocy na dzień
 
supra.jpg 

Zamrażanie, składowanie
0
°C / -20°C – 82% - 90% wilgotno¶ci względnej

supra2.jpg
              zamrażanie składowanie 

Rozmrażanie HotGas
Nowy system chłodnictwa Lillnord
Jako¶ć wstępnie chłodzonego jak i zamrażanego ciasta jest ogólnie okre¶lone przez warunki kontroli oraz odbioru ciepła z kęsów ciasta do powierzchni parownika - zarówno podczas zamrażania jak również w kolejnej fazie przechowywania. W celu optymalizacji tej wła¶nie jako¶ci Lillnord wynalazł nowy system parowników przyjaznych dla wymagań rozmrażania gor±cymi gazami i nowy i równie innowacyjny system wentylacji z silnikiem na pr±d stały.
Rozmrażanie Gor±cymi gazy
W zwi±zku z konieczno¶ci± odszraniania parowników, system gor±cych gazów jest przyjazny dla ¶rodowiska i zdecydowanie najbardziej wydajnym systemem, w porównaniu do tradycyjnych systemów opartych na grzałkach elektrycznych. Dzięki systemowi gor±cego gazu, ciepło kondensacji w sprężarce jest wykorzystywane jako ¶rodek do odmrażania rur chłodniczych w parowniku, co oznacza, że ​​parownik jest wolny od lodu w ci±gu 2 do 3 minut. W tradycyjnym odszranianiu elektrycznym, systemy grzewcze i poszczególne elementy grzejne s± umieszczone centralnie w parowniku. Fakt ten powoduje powolne i nierównomierne rozmrażanie. W celu uzyskania tej samej temperatury odszraniania na całej powierzchni chłodzenia i wolne od lodu parownika czas rozmrażania musi być od 7 do 8 razy dłużej. Ponadto, w zwi±zku z tym dłuższy czas rozmrażania większy przeciek ciepła następuje, i to ciepło sprężarki również do wyeliminowania. 

Oszczędno¶ć energii o ok.. 88% to fakt, z systemem gor±cego gazu w porównaniu z tradycyjnymi systemami rozmrażania. 

Ponadto do instalacji systemu HotGas z SupraCooler nie jest wymagane ci±gnięcie podwójnych rur chłodniczych tylko zakładamy zawór 3-drogowy. Tradycyjne systemy wymagaj± poprowadzenie dodatkowej instalacji rur termo-zawór do skraplacza. 

Wreszcie, istnieje ryzyko, z tradycyjnych systemów, że sprężarka nie jest wystarczaj±co chłodzony a tym samym bardziej podatne na uszkodzenia. W skrócie: tradycyjne systemy s± bardzo złożone, a tym samym koszty instalacji s± znacznie wyższe.

straight2.jpg

 

Klimatyzator SupraCooler
Standard w Supra Line. Opcje w pozostałych urz±dzeniach

- SupraCooler to opatentowany system
- Optymalna temperatura i wilgotno¶ć względna na poziomie 90%
- minimum 18% oszczędno¶ci energii

Porównanie tradycyjnego systemu z termozaworem oraz systemu Lillnord SupraCooler:
1)Klimat w magazynie z tradycyjnym układem klimatyzacji z termozaworem = wysuszanie ciasta;
2)Klimat w magazynie z SUPRACOOLER = brak wysuszania ciasta;
3)Gęsto¶ć i wilgotno¶ć powietrza przy 760 mm słupa rtęci i według tabeli temperatury punktu rosy;
4)Temperatura punktu rosy w oC;
5)Termozawór;
6)SupraCooler;
¦ciana wyrównuj±ca ci¶nienie zapewnia jednorodne zamrażanie i zapobiega tworzeniu się oblodzenia w urz±dzeniu.

straight4.jpg  straight5.jpg
 straight6.jpg straight7.jpg
 Normalny parownik = wilgotno¶ć względna od 50 do 70%
Konwencjonalne układy chłodzenia
 Zalany parownik = wilgotno¶ć względna 82% do 90%
Patent Lillnord DK 174179

200-STOPNIOWA REGULACJA PRĘDKO¦CI POWIETRZA
Opcja dla LuxLine. Standard dla wszystkich typów produktów

200-stopniowa regulacja prędko¶ci powietrza
Aby zapobiec wysuszeniu kęsów ciasta, powietrze powinno być prowadzone przez nie w sposób łagodny i jednorodny. Cel ten osi±ga się za pomoc± obniżanego sufitu i płyt rozprowadzaj±cych powietrze (¶ciana wyrównuj±ca ci¶nienie).
Najistotniejsza jest jednak nasza 200-stopniowa regulacja prędko¶ci powietrza i liczba wentylatorów. Rozs±dniej jest zainstalować wiele małych wentylatorów niż jeden „turbo".
Urz±dzenia Lillnord s± wyposażone w system regulacji prędko¶ci, który steruje dostawami powietrza. Zwykłe systemy dostępne na rynku maj± 2-3 prędko¶ci. System Lillnord przyczynia się do zmniejszenia kosztów energii, a także zapobiega wysuszaniu ciasta i utracie jego wła¶ciwo¶ci.

coolline3.jpg  coolline4.jpg

 

18% oszczędno¶ci energii z systemem SupraCooler
Standard dla SupraLine i StraightLine. Opcja dla innych typów produktów

Zalety układu chłodniczego z SupraCooler:
- o 33% zwiększona wydajno¶ć parownika
- mniejsze tworzenie się lodu na parowniku
- mniejsze zużycie energii podczas rozmrażania
- skrócenie czasu pracy sprężarki
- zwiększona wydajno¶ć chłodnicza

= minimum 18% oszczędno¶ci

flex4.jpg 

 

Sprężarki i Skraplacze

Sprężarki Bitzer - wysoka, niemiecka jako¶ć.
Sprężarki s± dostarczane wraz z kompletnym panelem sterowniczym, skraplaczem, manometrami, czujnikiem ci¶nienia oraz filtrem.

Komponenty Bitzer s± jednymi z najlepszych urz±dzeń na ¶wiecie, dlatego możemy zapewnić wysok± niezawodno¶ć pracy urz±dzeń.

coolline6.jpg 

Opcje dodatkowe:
- Poziom hałasu 45 dB (A) (5m)
Poziom hałasu 35 dB (A) (10m)
- Oszczędno¶ć energii
- W komplecie - dmuchawa kontrolna
- Separacja sprężarki i skraplacza

coolline7.jpg coolline8.jpg
coolline9.jpg

 

90 mm, solidne drzwi ze stali nierdzewnej
Standard dla SupraLine FlexLine SemiShockLine. Opcja dla pozostałych produktów.

90mm, solidne drzwi ze stali nierdzewnej, opcja 120mm:
- wewn±trz i na zewn±trz drzwi wykonane ze stali nierdzewnej
- potrójne energooszczędne szyby
- wewn±trz i na zewn±trz z orurowanie ochronne ze stali nierdzewnej
- zawiasy z funkcję podnoszenia drzwi
- dostępne jako jedno lub dwu skrzydłowe drzwi o ¶wiatłe od 750 do 2100mm
 
flex6.jpg
flex7.jpg 

 

Opcje dodatkowe:
- Zintegrowane z urz±dzeniem luki do magazynowania blach
- Ręczne lub automatyczne drzwi przesówne

flex8.jpg  flex9.jpg

 

Sterowanie komputerowe i panel dotykowy
System chłodzenia Lillnord pomaga zarabiać pieni±dze podczas snu; równie proste jest sterowanie prac± urz±dzenia. Wszystkie potrzebne parametry można ustawić kilkoma naci¶nięciami klawiszy. WyraĽny tekst na wy¶wietlaczu potwierdza ustawienia.
Programy dzienne i tygodniowe s± dostępne w każdej chwili.

Przyjazne dla użytkownika:
- prosty w obsłudze - wszystkie potrzebne informacje s± wy¶wietlane na panelu
- widoczna sygnalizacja usterek i nieprawidłowo¶ci.
- automatyczny zapis błędów (max 120 rejestracji)
- zdalny dozór przez protokół TCPIP - opcja
- Szybkie i łatwe ustawienie/kasowanie temperatury i wilgotno¶ci
- 200-stopniowa, inteligentna regulacja obrotów wentylatora w okresach rozmrażania i garowania
- regulacja ogrzewania podłogowego
- regulacja ogrzewania ramy drzwi
- dostosowanie krzywych rozmrażania i garowania według własnych potrzeb
- dostosowanie funkcji start-up do wczesnego rozgrzania pieca
- Odczyt dnia i godziny dla zakończenia procesu fermentacji
- dostępna funkcja logowanie pamięci USB dla odczytywania parametrów urz±dzenia
- łatwa w czyszczeniu wytwornica pary
- Program FlexBaker - możliwe rozwi±zanie
- Bezpo¶redni odczyt krzywej postępu
 
coolline5.jpg 

Wielko¶ć urz±dzeń
Firma Lillnord posiada własn± produkcje paneli i dlatego trudne warunki przestrzenne nie stanowi± dla nas problemu.
Efektywny i elastyczny modułowy system paneli o typowych rozmiarach umożliwia nam równoczesn± prefabrykację urz±dzeń i oferowanie Klientom elastycznych rozwi±zań, dopasowanych do konkretnych wymagań i miejsc.
Nasze panele do urz±dzeń (izolacja o grubo¶ci 80 i 120 mm), produkowane jako konstrukcje warstwowe, maj± duż± zdolno¶ć izolacyjn± i zapewniaj± maksymaln± neutralizację temperatury otoczenia w piekarni, a przez to utrzymuj± wła¶ciw± temperaturę wewn±trz urz±dzenia.
Front i drzwi ze stali nierdzewnej - typu Leinen - s± standardem we wszystkich urz±dzeniach. Maj± solidn± konstrukcję, która jest wymagana w ruchliwych, nowoczesnych piekarniach.

coolline17.jpg

 

 

pdf.gif - pobierz plik (6159.2 KB)
Strona główna | O firmie | Nowo¶ci | Targi i wystawy | Nasze montaże | Serwis | Kontakt |